پر قدرت
وارداتی
آسودگی و آرامش
ساده و دلپسند
شاسی بلند